npm 包相关命令

  整理下 npm 包相关的一些命令,主要包括 npmyarnpnpm

一、npm

npm publish

  可以通过 `nrm`` 管理源,方便切换。

1
npm config set registry https://registry.npmjs.org
1
npm whoami
1
npm login

  npm 包可以带上 tag 标识

1
npm publish
1
npm publish --tag=beta

  npm 包切换 tag

1
npm dist-tag add my-package-demo@1.0.0 latest

  npm 撤销某个包

1
npm unpublish my-package-demo -f

  被依赖的包

1
npm link

  使用依赖的包

1
npm link my-package-demo

  去除依赖

1
npm unlink

  发布后的包可以同步到淘宝源,建议页面上点击 进行同步 按钮:https://npmmirror.com/package/my-package-demo

yarn

  待补充

pnpm

  被依赖的包

1
pnpm link --global

  使用依赖的包

1
pnpm link --global my-package-demo

  去除依赖

1
pnpm unlink

官方文档

注意
  如果使用的是 clashx pro,出现连接不上 npm 官方源时可以打开增强模式,如果本地联调中,记得开关增强模式前后重启联调服务

以上

随笔标题:npm 包相关命令

随笔作者:刘先玉

发布时间:2023年04月02日 - 18:43:56

最后更新:2023年04月02日 - 18:43:56

原文链接:https://liuxianyu.cn/article/npm-commands.html